18/06/2009

Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze - Cieszyn, 19-20 czerwca 2009

Historie kuchenne.
Rola i znaczenie pożywienia w kulturze


Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2009 r. w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Organizatorzy: prof. UŚ PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. i dr Anna Drożdż - Zakład Etnologii i Geografii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.


Tematyka:
Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jakie rolę spełnia/ło pożywienie w kulturze. Pełnej odpowiedzi można udzielić tylko w przypadku, jeżeli weźmie się pod uwagę głosy przedstawicieli nauk przyrodniczych i humanistycznych interesujących się tą tematyką. Zaproszenie kierowane jest do osób rozpatrujących problematykę żywienia w ujęciu kulturowym i społecznym, zarówno w perspektywie historycznej jak i w kontekście współczesnych procesów rozgrywających się w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele nauk przyrodniczych niewątpliwie wzbogacą spojrzenie humanistyczne o informacje ujmujące omawianą problematykę w kontekście materialnym, biologicznym. Nawyki kulinarne człowieka w dużej mierze
uzależnione były od warunków klimatycznych i glebowych panujących na określonymterenie. Czynniki te decydowały bowiem o tym, w jaki sposób człowiek zaspokajał swą podstawową potrzebę, jaką było zdobycie pożywienia.

Biorąc pod uwagę fakt, że zagadnienie to jest rozległe i wieloaspektowe, proponujemy poniżej kilka grup tematycznych, które ułatwią analizę problematyki pożywienia w szerszym kontekście:


1. Ujęcie historyczne: spojrzenie retrospektywne na pożywienie, kierunki zmian w sposobach odżywiania i stołowania w perspektywie historycznej, współczesny stan wiedzy na temat roli pożywienia.
2. Kultura kulinarna różnych grup etnicznych, społecznych, religijnych itp., zasady i preferencje żywieniowe jako wyznaczniki przynależności do określonej grupy,
pożywienie jako wyznacznik tożsamości. Przemiany w pożywieniu codziennym i obrzędowym. Pożywienie wiejskie / pożywienie miejskie – różnice, podobieństwa, tendencje zmian.
3. Normy, zasady i nakazy żywieniowe, tabu w pożywieniu i magiczne znaczenie spożywanych potraw.
4. Rozwój poglądów ujmujących problematykę żywieniową w kontekstach: zdrowa/niezdrowa żywność, racjonalne/nieracjonalne odżywianie, najnowsze trendy
żywieniowe, ocena aktualnych diet i sposobów odżywiania się. Jedzenie jako lekarstwo.
5. Jadalne rośliny dziko rosnące, produkty odkryte na nowo – zdrowa żywność, żywność ekologiczna, wegetarianizm i in. Sposoby uatrakcyjniania diety.
6. Jadłospis człowieka XXI wieku, czyli smaki i zapachy w globalizującym się świecie: globalizacja, etnizacja, kreolizacja itp. Wpływ mass-mediów na zmiany w jadłospisie współczesnego konsumenta.